Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Ing. Gabriela Fábiánová. 

 

HK a postavenie hlavného kontrolóra - Zákon č. 369/1990 Zb - Zákon o obecnom zriadení

(1)Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca, 
b) starostu, 
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, 
d) iného zamestnanca obce, 
e) podľa osobitného zákona.

 

(3)Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

a) vzdaním sa funkcie, 
b) odvolaním z funkcie, 
c) uplynutím jeho funkčného obdobia, 
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, 
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, 
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa