Navigácia

Obsah

VZN č.7/2021 ktorým sa ruší VZN č.21/2017 (66.47 kB)

VZN č.8/2021 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku na území obce Fiľakovské Kováče (133.97 kB)

VZN č.6/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska. (91.24 kB)

VZN č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Fiľakovské Kováče (81.17 kB) (74.96 kB) (69.19 kB)

VZN 1/2021 o podmienkach držania a chovu psov na území obce Fiľ.Kováče (81.17 kB)

VZN č.2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Fiľakovské Kováče (81.17 kB) (74.96 kB)

VZN 2-2019- nakladanie s odpadmi.pdf (182.94 kB)

VZN č.3/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (128.5 kB)

VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov.....pdf (104.62 kB)

VZN č. 25/2018 o dani z nehnuteľností,miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav.odpady na území obce Fiľakovské kováče zrušené dňa 31.12.2019

VZN č. 22/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 21/2017 o úhradách za poskytovanie služieb obcou a úhradách za prenájom majetku obce ,zrušené dňa 24.12.2021

VZN č. 20/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Fiľakovské Kováče zrušené a nahradené VZN č.2/2021

VZN č. 19/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 18/2017 o určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN č. 16/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia malými zdrojmi

VZN č. 15/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Fiľakovské Kováče zrušené a nahradené VZN č.2/2019

VZN č. 8/2014 o trhových miestach na území obce Fiľakovské Kováče

VZN č. 6/2013 o verejnom poriadku

VZN č. 5/2013 o niektorých podmienkach držania psov zrušené a nahradené VZN č.1/2021

 VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Fiľakovské Kováče

VZN č.3/2013 o verejných kultúrnych,telovýchovných,športových a turistických podujatiach

VZN č.2/2013 o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Fiľakovské Kováče

VZN č.1/2013 + dodatok č.1 určenie školského obvodu

VZN č.4/2012 o chove a držaní zvierat na území obce Fiľakovské Kováče,zrušené dňa 24.6.2021

VZN č. 3/2012 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Fiľakovské Kováče

 

VZN o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku obce a nájme majetku vo vlastníctve obce Fiľakovské Kováče